Asuka Langley Shikinami Figure, SPM, Evangelion 3.0+1.0, Sega