Mahito Figure, Noodle Stopper, Jujutsu Kaisen, Furyu