Megumi Fushiguro Figure, Luminasta, Jujutsu Kaisen, Sega