Megumi Fushiguro Figure, Vol 2., Jujutsu Kaisen, Taito